Podiumsdiskussion zur EU-Ratspräsidentschaft

Anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, die mittlerweile ihre Halbzeit erreicht hat und in der ersten Oktoberwoche in Prag mit dem größten Gipfeltreffen der EU-Mitgliedstaaten auf ihren Höhepunkt zusteuert, haben die DTJV und die Friedrich Naumann Stiftung am 16. September mit finanzieller Unterstützung der Kanzlei Giese & Partner eine Podiumsdiskussion veranstaltet, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der Einladung als Panelisten sind Tomáš Petříček, ehemaliger Außenminister der Tschechischen Republik, Vendula Kazlauskas, Projektmanagerin und Analystin, Association for International Affairs, Frank Müller-Rosentritt, Mitglied des Deutschen Bundestags (FDP) sowie Jan Macháček Vorstandsvorsitzender, Institut für Politik und Gesellschaft (IPPS) gefolgt. Moderiert wurde das Panel von DTJV-Präsident Tilman Schmidt.

Update: nová pravidla pro vstup na území ČR od 11.5.2020

Od 11. května 2020 budou platit zcela nové podmínky pro vstup do České republiky stanovené usnesením vlády ČR č. 511/2020 ze 4. května 2020 (dřívější usnesení č. 387/2020, 443/2020 a 495/2020 platné do 10. května 2020 se zrušují) – a to po dobu trvání nouzového stavu, který byl prodloužen do 17. května 2020.

Kromě již existující privilegované skupiny osob s povolením cestovat v době koronavirové pandemie může na území České republiky vstoupit každý, kdo při překročení hranic doloží negativní test na koronavirus, který není starší než 4 dny, a kdo oznámí svůj úmysl přicestovat do ČR vyplněním online formuláře. Výsledek testu, který musí být potvrzený lékařem nebo laboratoří, by měl být předložen na česko-anglickém formuláři (oba jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz).

Cizinci s povolením k pobytu v České republice a občané České republiky, kteří při vstupu na území ČR nepředloží aktuální test, musí na čtrnáct dní do karantény, kterou lze nyní evidentně zkrátit dodatečným předložením negativního testu.

Zda pacienti vyléčení z koronaviru a tím pádem imunní, kteří mohou předložit pouze positivní test, smí přicestovat do ČR, není jasné. Zakázat vstup těmto osobám, jejichž počet bude v budoucnu stoupat, by však bylo nepřiměřené a protiprávní, protože tyto osoby už nehrají žádnou roli při šíření pandemie.

Od 11. května 2020 se také otevřou další hraniční přechody a i mezinárodní železniční doprava do Rakouska (Vídně, Lince) a Německa (Mnichova, Norimberku a Drážďan) má být znovu obnovena. Pravidla pro vstup na území České republiky však zůstanou zachována.

Důležité je, že omezení přeshraničního pohybu bude po skončení nouzového stavu opět zrušeno – tzn. od 18. května 2020. Zda k tomu skutečně dojde, však zatím není jisté, neboť se již nyní diskutuje o tom, jak bude možné zachovat omezení i po skončení nouzového stavu.

Veřejné prohlášení Česko-německého spolku právníků k omezení cestování naleznete zde.

Překlad z německého do českého jazyka: Iva Wolter, soudní tlumočnice v SRN, Dolmetschbar

Update: neue Einreiseregeln ab dem 11.05.2020

Ab 11. Mai 2020 wird es durch die Entscheidung Nr. 511/2020 vom 4. Mai 2020 zu einer kompletten Neuregelung der Einreiseregeln (die alten Entscheidungen Nr. 387/2020, 443/2020 und 495/2020, die bis 10. Mai 2020 gilt, wurden aufgehoben) kommen – und zwar für die Dauer des Notstandes, der bis zum 17. Mai 2020 verlängert wurde.

Neben den bereits bestehenden privilegierten Corona-Reisekadern können alle diejenigen in die Tschechische Republik einreisen, die einen nicht mehr als vier Tage alten negativen Corona-Test bei der Einreise vorweisen können und ihre Absicht, einzureisen, vorab per Formular auf elektronischem Wege angezeigt haben. Das Testergebnis, das von einem Arzt oder Laboratorium bestätigt werden muss, sollte auf einem tschechisch-englischsprachigen Formular vorgelegt werden (beides auf der Webseite des Tschechischen Innenministeriums www.mvcr.cz).

Die Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung in der Tschechischen Republik haben, und die tschechischen Staatsbürger, die bei der Einreise keinen aktuellen Test vorliegen können, gehen für 14 Tage in die Quarantäne, die jetzt offenbar durch die Vorlage eines negativen Tests abgekürzt werden kann.

Ob genesene und inzwischen immune Corona-Patienten, die nur einen positiven Test vorlegen können, einreisen dürfen, ist unklar. Ein Einreiseverbot für solche Personen, deren Anzahl in der Zukunft steigen wird, wäre aber unverhältnismäßig und rechtswidrig, weil diese Personen für die Ausbreitung der Pandemie keine Rolle mehr spielen können.

In der Zwischenzeit werden ab dem 11. Mai 2020 neue Grenzübergänge geöffnet, auch der internationale Zugverkehr nach Österreich (Wien, Linz) und Deutschland (München, Nürnberg und Dresden) soll wieder aufgenommen werden, bei den Ausreiseregeln bleibt es aber.

Wichtig ist, dass Ein- und Ausreisebeschränkungen nach dem Ende des Notstandes wieder abgeschafft werden – d.h. ab dem 18. Mai 2020. Ob dies wirklich geschieht, ist aber ziemlich unklar, da schon jetzt diskutiert wird, wie Beschränkungen auch nach dem Ende des Notstandes aufrechterhalten werden können.

Die öffentliche Stellungnahme der DTJV e.V. zu den aktuellen Reisebeschränkungen finden Sie hier.

Veřejné prohlášení Česko-německého spolku právníků k uzavření hranic mezi ČR a SRN

Praha / Bad Hersfeld 20. dubna 2020

Česko-německý spolek právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung – DTJV e.V.) je znepokojen více než jednoměsíčním uzavřením česko-německé hranice – tedy tím, že byly zavedeny kontroly a složitá pravidla pro překračování hranic. Současné uzavření hranic vrhá Českou republiku a Německo zpět do doby před sametovou revolucí v roce 1989, kterou si pamatují pouze starší členové našeho spolku založeného v roce 1993.

Bohužel musíme konstatovat, že tato iniciativa k již překonaným metodám vychází od 13. března 2020 z české strany, avšak i německá strana přistoupila k uzavření hranic od začátku dubna roku 2020. Přitom Evropská komise uvedla již na začátku koronové krize, že uzavírání hranic za účelem zabránění šíření viru SARS-Co V-2 (koronaviru) není účelné a porušuje evropské právo. Bohužel se mezitím zdá být takové lhostejné ignorování evropského práva jak na české, tak i na německé straně na denním pořádku (srv. současná rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 2. dubna 2020 – rozsudek ve věci C-830/18 Landkreis (okres) Südliche Weinstraße v. PF ad.: školní doprava v německo-francouzském pohraničí – a rozsudek ve spojených věcech C-715/17, C-718/17 a C-719/17 komise v. Polsko, Maďarsko a Česká republika: přerozdělování uprchlíků mezi země EU podle závazných kvót). Rozsudek o dálničním mýtu proti Německu zde nechceme ani zmiňovat, stejně tak jako dotační kauzy českého premiéra – u kterých zatím nebylo rozhodnuto o jejich souladu s právem Evropské unie: oba příklady nesvědčí zrovna o dobrém zacházení České republiky a Německa s evropským právem.

Když po vydání nového nařízení České republiky ze dne 14. dubna 2020 upravující pravidla pro pendlery nedošlo k jejich uvolnění, nýbrž spíše k jejich zpřísnění a k zavedení byrokratického nástroje, který neexistoval ani před rokem 1989 – kdy je pro každého přeshraničního pracovníka zapotřebí doložit verbální nótu zastupitelského úřadu cílové země – nastala situace, která je podle přesvědčení DTJV naprosto nepřijatelná. Taková opatření jsou nepřiměřená a v rozporu s pokyny Evropské komise o zacházení s příhraničními pracovníky. Riziko nákazy koronavirem je stejné na cestě do města a pobytu ve městě v České republice jako v Německu: ať už Ostrava, Praha, Brno nebo Plzeň na straně jedné, či Berlín, Mnichov, Norimberk nebo Drážďany na straně druhé, možnost nákazy je při dodržování doporučených opatření (nošení roušek, hygiena, dodržování odstupu) stejně vysoká, tedy spíše nízká. Proto je uzavření hranic, tzn. omezení volného pohybu z Ostravy nebo Prahy do Berlína nebo Mnichova, či z Norimberku nebo Drážďan do Plzně nebo Brna, anebo opačným směrem, neúčelné, protože je to opatření nevhodné k zabránění šíření koronaviru.

Jak mohou verbální nóty, čestná prohlášení, pracovní smlouvy a jiné kopie opatřené razítky a doložkami zabránit šíření koronaviru, nechť nám vysvětlí dotyční byrokraté. Jejich možná vysvětlení však téměř nikoho nepřesvědčí, neboť rozdělením pendlerů do kategorií A, B a C a zavedením katalogu výjimek od řidičů kamionů po diplomaty, od účastníků pohřbů po poslance evropských a národních parlamentů, od hasičů po zdravotní sestry, techniky jaderných elektráren a poskytovatele sociálních služeb jsou hranice stejně už děravé jako řešeto. Proto nařízená omezení hned z několika důvodů neplní svůj účel – zabránit šíření koronaviru, a jsou tím pádem protiprávní.

Důležitější je inteligentní zacházení našich společností s virem – a to je možné i bez omezování volného pohybu a byrokratické restrikce. Zavírání hranic představuje omezování základních práv a svobod našich občanů ve prospěch anonymních byrokratů na ministerstvech a zastupitelských úřadech spojené s pochybným upřednostňováním určitých skupin – jako před rokem 1989. S tím se musí okamžitě skoncovat, naše společnosti potřebují vzájemnou výměnu, která je v tuto chvíli maximálně omezena. Trvale uzavřené hranice a izolace jsou jedem, který vede k nacionalismu. A nacionalismus znamená válku, to věděl už Havel, Kohl, Gorbačov a Mitterrand (autor tohoto citátu).

Náš spolek se od roku 1993 zaměřuje na výměnu vědeckých poznatků a praktických zkušeností mezi právníky z České republiky a Německa – splnit tento závazek není za současných podmínek možné. Proto musí být tato opatření zrušena. Současně je nutné obnovit veřejnou dopravu.

Koronavirus bude v Evropě ještě dlouho řádit, tak dlouho však hranice nesmí zůstat zavřené. Následky by dalekosáhle předčily užitek, pokud vůbec nějaký nastane.

Za představenstvo Česko-německého spolku právníků (DTJV e.V.)
Prezident DTJV e.V.
Tilman Schmidt
Rechtsanwalt

Za poradní sbor Česko-německého spolku právníků (DTJV e.V.)
Dr. Stephan Heidenhain
Rechtsanwalt / advokát

Překlad z německého do českého jazyka: Iva Wolter, soudní tlumočnice v SRN, Dolmetschbar

Německé znění prohlášení najdete zde.

Öffentliche Erklärung der DTJV zu den Grenzschließungen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik

Prag / Bad Hersfeld, den 20. April 2020

Die Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung (DTJV e.V.) ist alarmiert ob der mittlerweile seit mehr als einem Monat andauernden Schließung der deutsch-tschechischen Grenze – in dem Sinne, dass diese jetzt kontrolliert und deren Übertretung kompliziert reguliert ist. Die gegenwärtige Grenzschließung führt Deutschland und die Tschechische Republik zurück in die Zeiten vor der großen Wende 1989/1991, an die sich wohl nur die älteren Mitglieder unseres Vereins, der 1993 gegründet wurde, erinnern.

Leider ist festzustellen, dass die Initiative zu diesen vorgestrigen Methoden ab dem 13. März 2020 von der tschechischen Seite ausging, wobei es seit Anfang April 2020 dann auch zur Grenzschließung deutscherseits gekommen ist. Dabei hatte die Europäische Kommission schon am Anfang der Corona-Krise festgestellt, dass Grenzschließungen zur Verhinderung der Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) nicht zweckmäßig seien und das europäische Recht verletzten. Leider scheint die nonchalante Ignorierung des europäischen Rechts mittlerweile sowohl auf deutscher, als auch auf tschechischer Seite an der Tagesordnung (cf. die zeitgleichen Entscheidungen des EuGH vom 2. April 2020 – Urteil in der Rechtssache C-830/18 Landkreis Südliche Weinstraße / PF u. a.: Schülerbeförderung im deutsch-französischen Grenzgebiet – und das Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-715/17, C-718/17 und C-719/17 Kommission / Polen, Ungarn und Tschechische Republik: Verteilung von Flüchtlingen auf Länder der EU nach vorgegebenen Quoten). Das Mauturteil gegen Deutschland wollen wir hier gar nicht anführen, auch die – bisher nicht auf ihre EU-Rechts-Vereinbarkeit entschiedenen – Subventionsfälle des tschechischen Premierministers wollen wir gar nicht erwähnt: beides stellt weder der Tschechischen Republik, noch Deutschland einen guten Umgang mit dem europäischen Recht aus.

Nachdem nun die Pendlerregeln der Tschechischen Republik durch deren Neufassung seit dem 14. April 2020 nicht abgemildert, sondern eher verschärft und mit einem bürokratischen Instrumentarium ergänzt worden sind, das es nicht einmal vor 1989 so gab – mit der Notwendigkeit, Verbalnoten der Botschaften des Ziellandes für jeden Pendler auszustellen -, ist aus der Sicht des DTJV e.V. das Maß voll. Diese Maßnahmen sind unverhältnismäßig, sie widersprechen auch den Leitlinien der EU-Kommission für die Behandlung von Grenzpendlern. Das Risiko, sich an dem Corona-Virus anzustecken, sind bei einer Fahrt in die und einem Aufenthalt in jeder Stadt in der Tschechischen Republik und in Deutschland mehr oder weniger gleich hoch: ob Berlin, München, Nürnberg oder Dresden auf der einen Seite, oder Ostrava, Prag, Brünn oder Pilsen auf der anderen Seite, die Ansteckungsmöglichkeiten sind bei der Einhaltung der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen (Maskentragung, Hygiene, soziale Distanz) gleich hoch, also eher niedrig. Deswegen sind Grenzschließungen, d.h. die Verhinderung von Reisen von Ostrava oder Prag nach Berlin oder München, oder von Nürnberg oder Dresden nach Pilsen oder Brünn, oder in anderer Richtung, nicht zweckmäßig, weil schon ungeeignet, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.   

Wie Verbalnoten, Ehrenerklärungen, Arbeitsverträge und andere gestempelte und apostillierte Kopien die Verbreitung des Corona-Virus verhindern können, mögen die beteiligten Bürokraten erklären. Deren mögliche Erklärungen werden aber kaum überzeugen, denn die Kategorien A, B und C der Pendler, die Kataloge der Ausnahmegruppen von Lastwagenfahrern bis Diplomaten, Trauerreisenden bis zu Abgeordneten, von Euro- bis zu nationalen Parlamenten, von Feuerwehrleuten bis Krankenschwestern, Technikern von Atomkraftwerken und Erbringern von sozialen Dienstleistungen machen die Grenzen ohnehin so löchrig wie einen Schweizer Käse. Deswegen verfehlen die aufgestellten Beschränkungen aus mehreren Gründen den Zweck, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, und damit sind diese Regeln rechtswidrig.

Wichtiger ist ein intelligenter Umgang unserer Gesellschaften mit dem Virus – und das ist auch ohne Grenzschließung und bürokratische Gängelung möglich. Die Grenzschließungen sind eine Entmündigung unserer Bürger zugunsten gesichtsloser Bürokraten in Ministerien und Botschaften, die mit der zweifelhaften Privilegierung einiger Gruppen einhergeht – wie vor 1989. Damit muss schleunigst Schluss sein, unsere Gesellschaften brauchen den Austausch, der in diesen Zeiten arg vermindert ist. Geschlossene Grenzen und Isolation sind auf Dauer Gift, das nur zu Nationalismus führt. Nationalismus heißt Krieg, das wussten schon Havel, Kohl, Gorbatschow und Mitterrand (von letzterem stammt auch dieses Zitat).   

Unser Verein hat sich seit 1993 dem wissenschaftlichen und juristischen Austausch zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik verschrieben – diesen Auftrag zu erfüllen, ist bei den gegenwärtigen Maßnahmen unmöglich. Deswegen müssen diese aufgehoben werden. Auch die öffentlichen Verkehrsverbindungen müssen wiederhergestellt werden.

Das Corona-Virus wird noch lange in Europa grassieren, so lange dürfen aber die Grenzen nicht geschlossen bleiben. Die Folgen davon würden den Nutzen, wenn überhaupt einer eintritt, bei weitem aufheben.

Für den Vorstand der DTJV e.V.
Präsident der DTJV e.V.
Tilman Schmidt
Rechtsanwalt

Für den Beirat der DTJV e.V.
Dr. Stephan Heidenhain
Rechtsanwalt / advokát

Die Erklärung in tschechischer Sprache finden Sie hier.

Einladung zur Jubiläumsfeier in Berlin: 25 Jahre DTJV

Die DTJV feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass lädt der Präsident der Vereinigung mit freundlicher Unterstüzung der Quirin Privatbank AG (Sponsor) und der DTSW e.V. (Kooperationspartner und Sponsor) herzlich zur Festveranstaltung am 22./23.11.2018 nach Berlin ein. Die Mitglieder wurden per E-Mail eingeladen. Sollten auch Sie an einer Teilnahme interessiert sein, melden Sie sich bitte  bis spätestens zum 14.11.2018 per E-Mail beim DTJV-Präsidenten RA Tilman Schmidt (tilmanschmidt1@web.de).

 

Progamm der Jubiläumsveranstaltung

 

 

 

Donnerstag, 22.11.2018, Besuch Bundestag/Reichstag – Get Together

 

Um 13.00 h – Möglichkeit des Besuchs einer Bundestagsdebatte im Reichstag und Besuch des Reichstags (samt Kuppel) Organisation und Anmeldung über das Büro unseres Beiratsmitglied MdB Tino Sorge – Frau Antje Wimmler (Dauer ca 2 h).

 

Alternativ 16 h (nur Besuch des Reichstag!) (kurzfristige Anmeldung reicht aus)

 

ab 18:00 h Parlamentarischer Abend & Come Together im „Zollpackhof“

Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin in Berlin Mitte,

unter anderem mit Bundestagsvizepräsident & Bundesminister a.D. Dr. Hans Peter Friedrich und dem Hessischen Innenminister Peter Beuth unter weiteren MdB und MdL.

 

Freitag, 23.11.2018 Hessische Landesvertretung in Berlin – in den Ministergärten 5

 

ab 08:30 h Registrierung der Teilnehmer

 

ab 09:00 h Eröffnung durch DTJV e.V. (Veranstalter) & Quirin Bank AG (Sponsor), DTSW e.V.  (Kooperationspartner und Sponsor)

 

ab 09:15 h Grußworte durch Peter Beuth (Hessischer Innenminister)

 

9:30 h Fachvortrag von MdB Prof. Dr. Heribert Hirte zum „Europarecht“

 

Fragen und Diskussion

 

Ca. 10:45 h Coffee Break

 

11:20 h Vortrag des Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn.

 

im Anschluss Fragen ca 12:45 h Buffet Lunch

 

13:30 h Fachvortrag der DTJV  – RA Tilman Schmidt Zu „Risiken und juristische Konstruktionen bei Schiffsfonds!“

 

14.15 h Entwicklung, Ziele und Aufgaben der DTJV e.V in den ersten 25 Jahren.

kleine Diskussionsrunde

 

14:45 h Verschiedenes und Ausblick auf 2019

 

15:30 h Coffee Break

 

gegen 16 h Schluss der Veranstaltung.

 

Mit freundlicher Untersützung:

QB-Logo-2016-gross-auf-weiss

DTSW - small