Veřejné prohlášení Česko-německého spolku právníků k uzavření hranic mezi ČR a SRN

Praha / Bad Hersfeld 20. dubna 2020

Česko-německý spolek právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung – DTJV e.V.) je znepokojen více než jednoměsíčním uzavřením česko-německé hranice – tedy tím, že byly zavedeny kontroly a složitá pravidla pro překračování hranic. Současné uzavření hranic vrhá Českou republiku a Německo zpět do doby před sametovou revolucí v roce 1989, kterou si pamatují pouze starší členové našeho spolku založeného v roce 1993.

Bohužel musíme konstatovat, že tato iniciativa k již překonaným metodám vychází od 13. března 2020 z české strany, avšak i německá strana přistoupila k uzavření hranic od začátku dubna roku 2020. Přitom Evropská komise uvedla již na začátku koronové krize, že uzavírání hranic za účelem zabránění šíření viru SARS-Co V-2 (koronaviru) není účelné a porušuje evropské právo. Bohužel se mezitím zdá být takové lhostejné ignorování evropského práva jak na české, tak i na německé straně na denním pořádku (srv. současná rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 2. dubna 2020 – rozsudek ve věci C-830/18 Landkreis (okres) Südliche Weinstraße v. PF ad.: školní doprava v německo-francouzském pohraničí – a rozsudek ve spojených věcech C-715/17, C-718/17 a C-719/17 komise v. Polsko, Maďarsko a Česká republika: přerozdělování uprchlíků mezi země EU podle závazných kvót). Rozsudek o dálničním mýtu proti Německu zde nechceme ani zmiňovat, stejně tak jako dotační kauzy českého premiéra – u kterých zatím nebylo rozhodnuto o jejich souladu s právem Evropské unie: oba příklady nesvědčí zrovna o dobrém zacházení České republiky a Německa s evropským právem.

Když po vydání nového nařízení České republiky ze dne 14. dubna 2020 upravující pravidla pro pendlery nedošlo k jejich uvolnění, nýbrž spíše k jejich zpřísnění a k zavedení byrokratického nástroje, který neexistoval ani před rokem 1989 – kdy je pro každého přeshraničního pracovníka zapotřebí doložit verbální nótu zastupitelského úřadu cílové země – nastala situace, která je podle přesvědčení DTJV naprosto nepřijatelná. Taková opatření jsou nepřiměřená a v rozporu s pokyny Evropské komise o zacházení s příhraničními pracovníky. Riziko nákazy koronavirem je stejné na cestě do města a pobytu ve městě v České republice jako v Německu: ať už Ostrava, Praha, Brno nebo Plzeň na straně jedné, či Berlín, Mnichov, Norimberk nebo Drážďany na straně druhé, možnost nákazy je při dodržování doporučených opatření (nošení roušek, hygiena, dodržování odstupu) stejně vysoká, tedy spíše nízká. Proto je uzavření hranic, tzn. omezení volného pohybu z Ostravy nebo Prahy do Berlína nebo Mnichova, či z Norimberku nebo Drážďan do Plzně nebo Brna, anebo opačným směrem, neúčelné, protože je to opatření nevhodné k zabránění šíření koronaviru.

Jak mohou verbální nóty, čestná prohlášení, pracovní smlouvy a jiné kopie opatřené razítky a doložkami zabránit šíření koronaviru, nechť nám vysvětlí dotyční byrokraté. Jejich možná vysvětlení však téměř nikoho nepřesvědčí, neboť rozdělením pendlerů do kategorií A, B a C a zavedením katalogu výjimek od řidičů kamionů po diplomaty, od účastníků pohřbů po poslance evropských a národních parlamentů, od hasičů po zdravotní sestry, techniky jaderných elektráren a poskytovatele sociálních služeb jsou hranice stejně už děravé jako řešeto. Proto nařízená omezení hned z několika důvodů neplní svůj účel – zabránit šíření koronaviru, a jsou tím pádem protiprávní.

Důležitější je inteligentní zacházení našich společností s virem – a to je možné i bez omezování volného pohybu a byrokratické restrikce. Zavírání hranic představuje omezování základních práv a svobod našich občanů ve prospěch anonymních byrokratů na ministerstvech a zastupitelských úřadech spojené s pochybným upřednostňováním určitých skupin – jako před rokem 1989. S tím se musí okamžitě skoncovat, naše společnosti potřebují vzájemnou výměnu, která je v tuto chvíli maximálně omezena. Trvale uzavřené hranice a izolace jsou jedem, který vede k nacionalismu. A nacionalismus znamená válku, to věděl už Havel, Kohl, Gorbačov a Mitterrand (autor tohoto citátu).

Náš spolek se od roku 1993 zaměřuje na výměnu vědeckých poznatků a praktických zkušeností mezi právníky z České republiky a Německa – splnit tento závazek není za současných podmínek možné. Proto musí být tato opatření zrušena. Současně je nutné obnovit veřejnou dopravu.

Koronavirus bude v Evropě ještě dlouho řádit, tak dlouho však hranice nesmí zůstat zavřené. Následky by dalekosáhle předčily užitek, pokud vůbec nějaký nastane.

Za představenstvo Česko-německého spolku právníků (DTJV e.V.)
Prezident DTJV e.V.
Tilman Schmidt
Rechtsanwalt

Za poradní sbor Česko-německého spolku právníků (DTJV e.V.)
Dr. Stephan Heidenhain
Rechtsanwalt / advokát

Překlad z německého do českého jazyka: Iva Wolter, soudní tlumočnice v SRN, Dolmetschbar

Německé znění prohlášení najdete zde.

Veröffentlicht in News.